Internetowa mapa dotacji dla MŚP oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w nowej perspektywie finansowej UE

 1. Fundusze Europejskie – Serwis Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
 2. Ogólnie o programach operacyjnych - Programy operacyjne – Portal Funduszy Europejskich
 3. Wyszukiwarka dotacji – pomocne narzędzie rządowego Portalu Funduszy Europejskich
 4. Dotacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na poziomie regionalnym:
- Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP )
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa działania RPO
Instytucja ogłaszająca
nabór wniosków /
Harmonogram
naboru wniosków
Obszar wsparcia
Oś Priorytetowa 1. Badania i innowacje.
Działanie 1.2
Badania celowe
 
MŚP - opracowanie nowych produktów/usług, procesów
lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.
Finansowanie kosztów przeprowadzenia badań
przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.
Działanie 1.3
Infrastruktura badawczo- rozwojowa
w przedsiębiorstwach
 
MŚP - stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza
badawczo-rozwojowego, w szczególności:
- zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń
laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
na bazie których planowane jest prowadzenie działalności
B+R.
Działanie 1.4
Transfer technologii
i komercjalizacja badań
 
MŚP poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu (do których adresowane
będą konkursy) - projekty doradcze w zakresie innowacji
i usługi wsparcia innowacji oraz działania dotyczące finansowania usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu.
Działanie 1.5
Bon na patent
 
MŚP - wsparcie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie,
energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).
Oś Priorytetowa 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 3.3
Przedsiębiorstwa odpryskowe
 
Spółki typu spin-off i spin-out, powstałe przy uczelniach
i jednostkach naukowych*
Stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych
na wynikach badań naukowych i rozwojowych.
* Spin-off - to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni).
Spin-out - to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źró- dła finansowania.
 
Działanie 3.5
Bon na doradztwo
 
MŚP - bezgotówkowa pomoc w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego
przez siebie doradztwa specjalistycznego w zakresie m.in.:
- prawa własności intelektualnej
- zarządzania wzornictwem przemysłowym
- prawa zamówień publicznych
- optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gosp.
- procesów przekształceniowych spółek
- jakości.
Działanie 3.6
Marketing gospodarczy
 
MŚP - promocja przedsiębiorstw na rynkach krajowych
i międzynarodowych mająca na celu podniesienie
konkurencyjności oraz stopnia ekspansywności na inne rynki poprzez udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych).
Działanie 3.7
Wzrost konkurencyjności MŚP
 
MŚP :
 1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa;
 2. Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług uprzednio nieoferowanych;
 3. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw
  w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 4. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój
  produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 5. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych
  z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
 6. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań
Oś priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku.
Działanie 4.2
Produkcja energii z OZE
w przedsiębiorstwach
 
MŚP:
 1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów
  i biopaliw 2 i 3 generacji,
 3. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody wraz z budową
  i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii
  z OZE,
 4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach),
 5. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci).
Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1
Poprawa efektywności
energetycznej przedsiębiorstw
 
MŚP:
 1. Kompleksowa termomodernizacja obiektów
  w przedsiębiorstwach,
 2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
 3. Systemy zarządzania energią (jako element projektu),
 4. Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła,
  wody, w tym pozwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,
 5. Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
 6. Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to
  z przeprowadzonego audytu energetycznego),
 7. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
Działanie 5.5
Promocja
niskoemisyjności
 
MŚP:
 1. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania
  energii cieplnej.*
 2. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego (budowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego finansowanego przez JST zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) będzie możliwa do realizacji bez względu kto jest jego właścicielem).
 3. Działania promocyjno-informacyjne jako uzupełnienie projektów wymienionych w pkt 1 i 2.
 4. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń
  w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.
* Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.
Oś priorytetowa 9. Rynek pracy
Działanie 9.3
Rozwój przedsiębiorczości
 
osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej - Bezzwrotne wsparcie obejmujące:
 1. szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 3. wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).
Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie 10.1
Usługi rozwojowe dla MŚP
 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych -
Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w tym:
a) analiza potrzeb rozwojowych,
b) szkolenia,
c) doradztwo.
Działanie 10.2
Programy typu outplacement
 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową
na podstawie przepisów odrębnych –
Programy typu outplacement obejmujące:
a) doradztwo zawodowe,
b) poradnictwo psychologiczne,
c) pośrednictwo pracy,
d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
e) staże i/lub praktyki zawodowe,
f) subsydiowane zatrudnienie,
g) bony na zasiedlenie, dodatek relokacyjny.
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia:
Pracodawcy i ich pracownicy przechodzący procesy restrukturyzacyjne (pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu)
Działanie 10.3
Programy polityki zdrowotnej
 
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
- podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą
lub ich podmioty tworzące.
1. Realizacja programów zdrowotnych opracowanych na poziomie krajowym:
 1. programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
 2. programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej, dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa
 
2. Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych:
 1. regionalne programy zdrowotne (w tym tworzone i realizowane we współpracy z pracodawcą) obejmujące także działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
 2. programy zdrowotne ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe)
Oś priorytetowa 13. Infrastruktura społeczna
 
 
 
 
 
 
Działanie 13.3
Rewitalizacja obszarów miejskich
 
MŚP: wsparcie otrzymają m.in.:
 1. Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz
  z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego
  z obiektem.
 2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.
 3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji,
  jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego
  z obiektem.
 4. Zakup wyposażenia - wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne
  i bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu.
 5. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków
  w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności, z wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności administracyjno-biurowej.
Działanie 13.4
Rewitalizacja obszarów wiejskich
 
Działanie 13.5
Infrastruktura przedszkolna
 
Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne
Wsparcie działań na rzecz poprawy dostępności do edukacji
przedszkolnej (celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lata) na obszarach deficytowych w tym m.in. poprzez:
 • budowę, rozbudowę, adaptację i modernizację obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym (m.in. place zabaw),
 • zakup niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia.

Nazwa działania POPW
Instytucja ogłaszająca
nabór wniosków /
Harmonogram
naboru wniosków
Obszar wsparcia
Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.
Działanie 1.1
Platformy startowe
dla nowych pomysłów
 
Poddziałanie 1.1.1
Platformy startowe dla nowych pomysłów
 
 
Osoby do 35. roku życia, w szczególności absolwenci oraz studenci ostatnich
lat studiów
/ przedsiębiorstwa typu
startup (utworzone w ramach Platformy startowej) poprzez Ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne)
Stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów przez ośrodki innowacji (typu parki naukowo – technologiczne, inkubatory technologiczne)
Działanie 1.1
Platformy startowe
dla nowych pomysłów
 
Poddziałanie 1.1.2
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
 
 
Wsparcie rozwoju działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji
w Platformie startowej w ramach Poddziałania 1.1.1, tj.
utworzą produkt w oparciu o opracowany
i zweryfikowany rynkowo model biznesowy, będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Okres wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie do 24 miesięcy. Przy podpisywaniu umów o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w makroregionie
przez co najmniej okres trwałości projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego.
Działanie 1.2
Internacjonalizacja MŚP
 
 
MŚP –
Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem
i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego
z internacjonalizacją ich działalności.
W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem:
I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego
w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności
II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego
Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach
I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach
i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).
Działanie 1.3 
Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
 
Poddziałanie 1.3.1
Wdrażanie innowacji przez MŚP
 
 
 
MŚP
(wchodzące w skład ponadregionalnego powiązania
kooperacyjnego)
Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R
Działanie 1.3 
Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
 
Poddziałanie 1.3.2
Tworzenie sieciowych produktów
przez MŚP
 
 
 
Konsorcja MŚP
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty
o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się
o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.
Każdy projekt będzie obejmować łącznie:
-                                                           inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
-                                                           rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
-                                                           opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług
o charakterze szkoleniowo-warsztatowym
dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.
Działanie 1.4 
Wzór na konkurencję
 
 
MŚP
Celem instrumentu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost
wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek.
Działanie przewiduje kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako rekomendacje dalszych działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja.

 

Nazwa działania POIR
Instytucja ogłaszająca
nabór wniosków /
Harmonogram
naboru wniosków
Obszar wsparcia
Oś Priorytetowa 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1
Projekty B+R przedsiębiorstw
 
Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa
 
 
Mikro oraz MŚP – Projekty B+R
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
Działanie 1.1
Projekty B+R przedsiębiorstw
 
Poddziałanie 1.1.2
Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
 
 
Mikro oraz MŚP
Wsparcie eksperymentalnych
prac rozwojowych
– weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach
zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.
Działanie 1.2
Sektorowe programy B+R
 
 
Przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć
B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego
odkrywania.
Oś Priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w
infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw
W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.
Działanie 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
 
Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB
dla MŚP
 
 
Mikro oraz MŚP
Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych
z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.
Działanie 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
 
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP
 
Mikro oraz MŚP
Wsparcie udzielane na finansowanie usług
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju
ich produktów (wyrobów i usług).
Działanie 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
 
Poddziałanie 2.3.3
Umiędzynarodowienie
Krajowych Klastrów Kluczowych
 
Przedsiębiorcy wchodzący w skład Krajowego Klastra Kluczowego
Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych
na rynkach międzynarodowych.
Działanie 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
 
Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej
 
Mikro oraz MŚP
Wsparcie udzielane będzie mikro małym
i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.
Oś Priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1
Finansowanie innowacyjnej
działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock
 
Mikro oraz MŚP
Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym,
w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych
o charakterze innowacyjnym
Działanie 3.2
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek
 
Mikro oraz MŚP
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS
Działanie 3.2
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne
 
Mikro oraz MŚP
Wsparcie projektów polegających
na wdrażaniu innowacji
o charakterze technologicznym.

 

Nazwa działania POWER
Instytucja ogłaszająca
nabór wniosków /
Harmonogram
naboru wniosków
Obszar wsparcia
Oś Priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.2
Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw
oraz budowy przewagi
konkurencyjnej na rynku
 
Mikro oraz MŚP
poprzez organizacje partnerów społecznych: organizacje związkowe i pracodawców, które będą realizować projekty doradcze na rzecz mikro oraz MŚP.
Wsparcie udzielane będzie:
na realizację projektów mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw sektora MMSP
(z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju
Działanie 2.2
Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw
oraz budowy przewagi
konkurencyjnej na rynku
 
Mikro oraz MŚP
Wsparcie udzielone będzie:
na realizację projektów szkoleniowych
i doradczych skierowanych do przedsiębiorców z sektora MSP
i ich pracowników z zakresu funkcjonowania na rynku zamówień publicznych

 

Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 192611 osób