Internetowa mapa dotacji dla MŚP oraz instytucji usługowych w obszarze poszukiwania potencjalnych odbiorców w nowej perspektywie finansowej UE

Źródła finansowania:

Nazwa działania RPO
Instytucja ogłaszająca
nabór wniosków /
Harmonogram
naboru wniosków
Obszar wsparcia
Oś Priorytetowa 1. Badania i innowacje.
Działanie 1.4
Transfer technologii
i komercjalizacja badań 
 
MŚP poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu (do których adresowane będą konkursy) - projekty doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji oraz działania dotyczące finansowania usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań wyłącznie
w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu.
W szczególności wspierane będą następujące przedsięwzięcia:
1.                                                        Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych;
2.                                                        Budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym;
3.                                                        Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw odpryskowych (przez naukowców we współpracy z uczelnią);
4.                                                        Doradztwo w zakresie zawierania umów np. : licencyjnych, sprzedaży praw własności do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o powiązaniu kooperacyjnym,
o wykonanie usług badawczych, o współpracę badawczo-rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych itp.
Oś Priorytetowa 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 3.6
Marketing gospodarczy
 
MŚP - promocja przedsiębiorstw na rynkach krajowych
i międzynarodowych mająca na celu podniesienie
konkurencyjności oraz stopnia ekspansywności na inne rynki poprzez udział przedsiębiorstw z sektora
MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych
(w tym zagranicznych).
W szczególności wspierane będą następujące
rodzaje projektów:
Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych
(w tym zagranicznych) wynikających
ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu.
Działanie 3.7
Wzrost konkurencyjności MŚP
 
MŚP :
1.                                                        Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa;
2.                                                        Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług uprzednio nieoferowanych;
3.                                                        Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;
4.                                                        Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
5.                                                        Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
6.                                                        Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi,
a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Nazwa działania POPW
Instytucja ogłaszająca
nabór wniosków /
Harmonogram
naboru wniosków
Obszar wsparcia
Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.
Działanie 1.2
Internacjonalizacja MŚP
 
 
MŚP –
Wsparcie obejmować będzie kompleksowe,
indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego
z internacjonalizacją ich działalności.
W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem:
I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego
z internacjonalizacją ich działalności obejmujące
w szczególności:
-                                                           analizę możliwości eksportowych firmy,
-                                                           wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
-                                                           koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
-                                                           wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
-                                                           rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa
i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
-                                                           propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).
II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego
Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP
na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach
I etapu (maksymalny udział wydatków związanych
z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).
Działanie 1.3 
Ponadregionalne
powiązania kooperacyjne
 
Poddziałanie 1.3.2
Tworzenie sieciowych produktów
przez MŚP
 
 
 
Konsorcja MŚP
W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.
Celem interwencji jest stworzenie zachęty dla MŚP do oparcia ich rozwoju o wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów makroregionu jako podstawy działalności gospodarczej.
 
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe
i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.
Każdy projekt będzie obejmować łącznie:
-                                                           inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
-                                                           rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
-                                                           opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług
o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.
Działanie 1.4 
Wzór na konkurencję
 
 
MŚP
Celem instrumentu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie
oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek. Działanie przewiduje kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako rekomendacje dalszych działań),
na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja.

Nazwa działania POWER
Instytucja ogłaszająca
nabór wniosków /
Harmonogram
naboru wniosków
Obszar wsparcia
Oś Priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.2
Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw
oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
 
Mikro oraz MŚP
Wsparcie udzielone będzie:
na realizację projektów szkoleniowych i doradczych skierowanych do przedsiębiorców z sektora MSP
i ich pracowników z zakresu funkcjonowania na rynku zamówień publicznych.
 
Jakie usługi będą dofinansowane:
Identyfikacja i rekrutacja potencjalnych przedsiębiorców;
Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu ubiegania
się o zamówienia publiczne w Polsce skierowane
do przedsiębiorców sektora MMSP, zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.
Działania doradcze związane z udziałem przedsiębiorcy sektora MMSP w konkretnym zamówieniu publicznym.
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 318593 osób