Środki unijne dla średnich przedsiębiorstw

 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Kto może składać wnioski?

Średnie przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa z sektora MŚP (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) z wyłączeniem  mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług
  • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne)
  • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu
  • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi: 60 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 189 711 907,21 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 18 971 190,72 zł.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl.

Więcej informacji na stronie: rpo.lubelskie.pl

Dodano: 27 Styczeń 2017
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 318621 osób