BFR zrealizowało projekt wzmacniający potencjał fundacji jako IOB

 

W 2014 r. Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju zrealizowała projekt pt. "Rozwój profesjonalnych usług dla przedsiębiorców oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez wzmocnienie potencjału Bialskopodlaskiego Inkubatora Przedsiębiorczości", który został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

Ogólnym celem projektu na poziomie Wnioskodawcy jest wsparcie merytoryczne powstających i istniejących przedsiębiorstw z terenu powiatu bialskiego i Miasta Biała Podlaska poprzez wzmocnienie Bialskopodlaskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Powstały w 2011 r. Inkubator Przedsiębiorczości można uogólnić, że jest merytorycznym inkubatorem przedsiębiorczości. Dla jego wzmocnienia koniecznym było zainwestowanie w nieruchomość, w której będzie możliwość wynajęcia (na preferencyjnych warunkach) lokali biurowych przez przedsiębiorców szczególnym uwzględnieniem rozpoczynających działalność gospodarczą lub funkcjonujących krótko (do 3 lat) na rynku. Taka grupa przedsiębiorców miała pierwszeństwo w wynajmowaniu lokali biurowych w kupowanej nieruchomości. Tak więc jest to istotne wzmocnienie istniejącego merytorycznego inkubatora przedsiębiorczości, co bezpośrednio wynika z realizacji „Strategii działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w MŚP w podregionie bialskopodlaskim”. Jednym z zadań do realizacji wynikających z wymienionej strategii jest danie przedsiębiorcom możliwości korzystania z preferencyjnego wynajmowania lokali biurowych. Podjęte działania niewątpliwie wpłyneły na rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu bialskopodlaskiego.

Przedsięwzięcie Wnioskodawcy bezpośrednio wpisało się również w:

- cel główny RPO WL na lata 2007 - 2013 oraz cel Osi Priorytetowej II "stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze województwa lubelskiego. Wsparcie inwestycji związanych bezpośrednio z rozszerzeniem zakresu i poprawą jakości funkcjonowania instytucji około biznesowych. Dzięki działaniom Bialskopodlaskiej Fundacji Rozwoju lokalne przedsiębiorstwa staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne. Przedsięwzięcie przyczynia się również do realizacji celu działania 2.3 RPO WL czyli wspieranie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy poprzez inwestycje i doradztwo.

Cel ogólny projektu został osiągnięty poprzez realizacje następujących celów szczegółowych

Cele szczegółowe na poziomie produktu:

1. Zakup prawa własności lokalowej i utworzenie w nim lokali usługowo-biurowych do wynajęcia przedsiębiorcom na preferencyjnych warunkach w ramach Bialskopodlaskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

2. Zakup środków trwałych - zakup wyposażenia Bialskopodlaskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Będą to meble, sprzęt informatyczny, komputerowy, urządzenia oraz oprogramowanie wchodzące w skład wyposażenia poszczególnych części funkcjonalnych Inkubatora (lokale usługowo-biurowe, sala szkoleniowo-seminaryjna, sala konferencyjna, pokój doradczy, pokoje administracyjne).

Dodano: 03 Luty 2015
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 192610 osób