Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju informuje że rozpoczęła realizację projektu

 

 

Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju informuje że rozpoczęła realizację projektu „Moja firma - moja przyszłość”. Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2022-31.08.2023

 

Planowany termin naboru Formularzy Zgłoszeniowych w połowie marca 2022, po zatwierdzeniu dokumentów przez Instytucję Zarządzającą.

 

 

Uczestnikami projektu będzie 50 osób (28 kobiet, 22 mężczyzn)  fizycznych w wieku powyżej 30 lat 
zamieszkujących
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu  bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz miasta Biała Podlaska pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności  gospodarczej, z wyłączeniem os. zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. dział. adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają następujące kryteria:

 

 

a)osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),
bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 

 

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

bb) kobiety,

cc) osoby z niepełnosprawnościami,

dd) osoby długotrwale bezrobotne,

ee) osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

 

b)bezrobotni mężczyźni w wieku 30 –49 lat (10 M – max 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc –ee)

 

 

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci: Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 40 Uczestników Projektu  w wysokości do 23 050,00  zł.

 

Wsparcie pomostowe – w wysokości do 1 500,00 zł/m-c netto dla 40 osób (wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: kom. 724-600-303

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Dodano: 08 Marzec 2022
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 192612 osób