Moja firma - moja przyszłość

 Uczestnikami projektu będzie 50 osób (28 kobiet, 22 mężczyzn)  fizycznych w wieku powyżej 30 lat 
zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu  bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz miasta Biała Podlaska pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności  gospodarczej, z wyłączeniem os. zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. dział. adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają następujące kryteria:

 a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),

bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

bb) kobiety,

cc) osoby z niepełnosprawnościami,

dd) osoby długotrwale bezrobotne,

ee) osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

 

b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 –49 lat (10 M – max 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc –ee)


Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci: Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 40 Uczestników Projektu  w wysokości do 23 050,00  zł.

 

Wsparcie pomostowe – w wysokości do 1 500,00 zł/m-c netto dla 40 osób (wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: kom. 724-600-303

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin Rekrutacji moja firma - moja przyszłość

Dokumenty rekrutacyjne

 

*****

Uprzejmie informujemy o wynikach oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego po procedurze odwoławczej zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Pargraf 8 pkt 28

Wstępna lista rankingowa

 *****

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcje "Moja firma - moja przyszłość" zgodnie z Regulaminem rekrutacji Paragraf 12 pkt 6

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 

*****

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalnośći gospodarczej

*****

W dniu dzisiejszym (01.06.2022 r) informujemy, że nabór biznesplanów w ramach projektu „Moja firma – moja przyszłość” odbędzie się w dniach 22 – 28 czerwca 2022 r. Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju, ul. Księcia Witolda 19/24, 21-500 Biała Podlaska w godz. 09:00 -15.00 od poniedziałku do piątku.
 
*****
 
Poniżej zamieszczamy zanonimizowaną wstępna listę rankingową po ocenie merytorycznej biznesplanów w projekcje "Moja firma - moja przyszłość"
 
 
*****
 
Uprzejmie informujemy o ostatecznych wynikach oceny merytorycznej biznesplanów po złożonych odwołaniach. Poniżej zamieszczamy zanonimizowe listy rankingowe biznesplanów.
 
 
*****
 
Informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma – moja przyszłość” odbędzie się w dniach 19-22 lipca 2022. Osobiście dokumenty można składać w Biurze ProjektuBialskopodlaska Fundacja Rozwoju, ul. Księcia Witolda 19/24, 21-500 Biała Podlaska w godz. 09:00 -15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Dodano: 18 Marzec 2022
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 328644 osób