Baza Programów Pomocowych UE w latach 2007-2013

Tu znajdziesz informacje na temat aktualnie dostępnych programów pomocowych wspierających projekty rozwojowe w Twojej firmie.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Innowacyjna Gospodarka. 30 października 2007 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Innowacyjna Gospodarka.


Program Innowacyjna Gospodarka jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Będzie to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,

- Wzrost konkurencyjności polskiej nauki

- Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,

- Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,

- Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,

- Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

 

Co to jest innowacja ?

Innowacja - wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego

produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

- Innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych.

- Innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw.

- Innowacja marketingowa oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

- Innowacja organizacyjna oznacza zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

Innowacyjne rozwiązanie (produkt, proces, marketing lub organizacja) może być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym) lub materialnej (maszyny

i urządzenia o podwyższonych parametrach).

Opinia o innowacyjności to niezależna opinia potwierdzająca innowacyjność , którą przedsiębiorstwo chce u siebie wdrożyć realizując nową inwestycję. W wielu konkursach posiadanie opinii jest obowiązkowe. Opinię o innowacyjności można uzyskać w: jednostkach badawczo-naukowych, centrach badawczo-rozwojowych, instytutach przemysłowych, uczelniach i organizacjach technicznych.

 

Program jest wdrażany przez realizację 9 Priorytetów:

- Priorytet I - badania i rozwój nowoczesnych technologii. Celem osi priorytetowej jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

- Priorytet II - infrastruktura sfery B+R. Celem osi priorytetowej jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce.

- Priorytet III - kapitał dla innowacji. Celem osi priorytetowej jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.

- Priorytet IV - inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Celem osi priorytetowej jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

- Priorytet V - dyfuzja Innowacji. Celem osi priorytetowej jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych.

- Priorytet VI - polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Celem osi priorytetowej jest poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych.

- Priorytet VII - społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. Celem osi priorytetowej jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

- Priorytet VIII - społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Celem osi priorytetowej jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych e-usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-usług w społeczeństwie.

- Priorytet IX - pomoc techniczna.

 

Przykłady projektów zrealizowanych przez przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Priorytet IV - inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia:

Innowacyjna technologia produkcji pieczywa w Spółdzielni AGRO Małdyty.

Innowacyjny sposób kładzenia sieci rurociągów.

Nowoczesne centrum kształcenia językowego.

Meble z dodatkowymi elementami – wpływ na emocje, interakcje z otoczeniem, zmiany behawioralne.

Innowacyjne produkty do wykończenia wnętrz i elewacji budynku.

Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji peletu.

Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych wzorów użytkowych w zakresie uchwytów i stopek meblowych.

Rodzina mebli MOBILE – ergonomia, funkcjonalność, dostępność

Wyposażenie piekarni sposobem na wdrożenie nowatorskich rozwiązań piekarniczych. Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania aromatycznej bułki pszennej.

Wdrożenie własnej technologii wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji lodów o wysokiej odporności na szok termiczny. Zakup innowacyjnej technologii produkcji wyrobów piekarskich o przedłużonej trwałości.

Zakup innowacyjnej maszyny do produkcji kruchych ciastek z ciasta francuskiego.

 

Priorytet VI - polska gospodarka na rynku międzynarodowym:

Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy Magam.

Zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu Rozwoju Eksportu.

Zakup usługi doradczej w postaci opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

Przygotowanie Planu rozwoju eksportu produktów i towarów oferowanych przez firmę.

 

Priorytet VIII - społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki:

Biuro rachunkowe on-line.

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów.

Zwiększenie udziału sprzedaży eksportowej poprzez intensywne pozyskiwanie klientów.

Platforma do samodzielnego tworzenia stron www oraz serwisów społecznościowych.

Stworzenie internetowego serwisu e-turysta oferującego zautomatyzowaną bazę kwater i noclegów.

eMieszkaniec - stworzenie nowoczesnej platformy online do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

 

Instytucje:

Instytucja Zarządzającą jest Departament Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Instytucja Pośredniczące:

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dla priorytetu 1. i 2.).
- minister właściwy do spraw gospodarki (dla priorytetu 3, 4, 5 i 6).
Obecnie funkcję tę pełni Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki,
- minister właściwy do spraw administracji i cyfryzacji (dla priorytetu 7 i 8).
Obecnie funkcję tę pełni Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Instytucjami podległymi dla Instytucji Pośredniczących są Instytucje Pośredniczące II stopnia są : Ośrodek Przetwarzania Informacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Polska Organizacja Turystyczna, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki.

 

Linki:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ - Portal Funduszy Europejskiej

http://www.poig.gov.pl/ - PO Innowacyjna Gospodarka

http://poig.parp.gov.pl/ - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256 - PARP harmonogram składania wniosków.

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

 

Cel główny projektu to wzrost zatrudnienia i spójności i spójności społecznej.

 

Cele strategiczne:

- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,

- Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
- Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
- Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
- Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
- Wzrost spójności terytorialnej.

Program jest wdrażany przez realizację 10 Priorytetów:

- Priorytet I - zatrudnienie i integracja społeczna,

- Priorytet II - rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,

- Priorytet III - wysoka jakość systemu oświaty,

- Priorytet IV - szkolnictwo wyższe i nauka,

- Priorytet V - dobre rządzenie,

- Priorytet VI - rynek pracy otwarty dla wszystkich,

- Priorytet VII - promocja integracji społecznej,

- Priorytet VIII - regionalne kadry gospodarki,

- Priorytet IX - rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

- Priorytet X - pomoc techniczna.


Kto może realizować projekty:

- instytucje rynku pracy,
- instytucje szkoleniowe,
- jednostki administracji rządowej i samorządowej,
- przedsiębiorcy,
- instytucje otoczenia biznesu,
- organizacje pozarządowe,
- instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
- inne podmioty.

Instytucje:

     Instytucją Zarządzającą PO KL jest Minister Rozwoju Regionalnego, który wykonuje swoje funkcje poprzez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekazała realizację części swych zadań Instytucjom Pośredniczącym (IP):

Priorytet I, II – Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej

Priorytet III - Ministrowi Edukacji Narodowej

Priorytet IV – Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Priorytet V - Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

Priorytety VI - IX zadania są delegowane do samorządów województw. W Województwie Lubelskim:

Priorytet VI, VII – będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Priorytet VIII, IX – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 

Linki:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ - Portal Funduszy Europejskich

http://efs.lubelskie.pl/ - Europejski fundusz Społeczny

http://www.wup.lublin.pl/ - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

http://roefs.pl/ - Regionalne Ośrodki EFS

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

RPO WL obejmuje okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowej Strategii Spójności), przez co mają się one przyczyniać do wzrostu gospodarczego oraz do zwiększenia zatrudnienia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wspiera nastepujące obszary działalności:

  • Przedsiębiorczość i innowacje (I)
  • Infrastruktura ekonomiczna (II)
  • Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne (III)
  • Społeczeństwo informacyjne (IV)
  • Transport (V)
  • Środowisko i czysta energia (VI)
  • Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna (VII)
  • Infrastruktura społeczna (VIII)

 

Instytucje:

Operacyjne zadania RPO, które dotyczą przedsiębiorców pełni Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości,  która jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

 

Linki:

http://www.rpo.lubelskie.pl/ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

http://www.lawp.eu/ - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

www.uw.lublin.pl - Lubelski Urząd Wojewódzki

www.wup.lublin.pl - Wojewódzki Urząd Pracy


 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (ROW).

Cele:

- poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji , rozwoju i innowacji,
- poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami,
- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Program jest wdrażany poprzez realizację Osi:

- Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,

- Oś 2 poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,

- Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie obszarów wiejskich,

- Oś 4 Leader.

 

Działania w ramach Osi 3 ukierunkowane na rozwój i tworzenie przedsiębiorstw:

 

Działanie  3.1.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 

Cel

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

 

Zakres

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

Beneficjent

Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

 

Kryterium dostępu

1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;

2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;

3) działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej, albo

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3;

5) operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;

6) gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

 

Forma i wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

 

Działanie 3.1.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 

Cel

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

 

Zakres

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie, usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

Beneficjent

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

 

Kryterium dostępu

1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;

2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;

3) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:

a) w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej albo

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców ,

- w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej albo

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

- w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

4) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

5) w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.

 

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

1) 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

2) 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

3) 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Instytucje:

Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podmioty wdrażające:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Agencja Rynku Rolnego,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

Linki:

http://www.minrol.gov.pl/pol/ - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.arimr.gov.pl/ -Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arr.gov.pl/ - Agencja Rynku Rolnego

http://prow.lubelskie.pl/ - wortal PROW 2007-2013 w województwie lubelskim

 

Dodano: 21 Październik 2012
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 318612 osób