Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym. Przedmiotem działalności Banku jest realizacja zadań związanych z obsługą funduszy i programów rządowych oraz unijnych utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie ustaw bądź zawartych umów.

Do zadań BGK w obszarze wspierania przedsiębiorstw należy także wykonywanie dla klientów instytucjonalnych i przedsiębiorców czynności bankowych określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, a w szczególności:
 • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 • udzielanie kredytów,
 • udzielanie i potwierdzanie gwarancji i poręczeń bankowych oraz otwieranie akredytyw,
 • emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w obrocie krajowym i za granicą,
 • wykonywanie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty,
 • dokonywanie terminowych operacji finansowych na rynku krajowym i zagranicznym,
 • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 • udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
 • wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
 • realizowanie transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych,
Dodano: 17 Lipiec 2015
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 136526 osób