LAWP - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie została powołana do wykonywania zadań związanych z realizacją Osi Priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, oraz lata 2014-2020. LAWP pełni zatem rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia we wdrażaniu RPO WL.

Do podstawowych zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WL należą m.in.:
  • obsługa procedury naboru wniosków;
  • obsługa procedury oceny formalnej, merytorycznej i techniczno finansowej wniosków o dofinansowanie;
  • obsługa procedury zawierania umów z beneficjentami oraz ewentualnych aneksów;
  • weryfikacja wniosków o płatność beneficjentów RPO i przygotowanie zbiorczych wniosków o płatność;
  • prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości, w tym przygotowanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji Priorytetów I i II RPOW WL oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia monitoringu powierzonych zadań;
  • udział w działaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez IZ RPO WL;
  • prowadzenie informacji i promocji w zakresie wdrażania programu zgodnie z Planem Komunikacji RPO WL;
Dodano: 17 Lipiec 2015
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 186560 osób